Kadry i Płace  Powrót 

Program ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych.
Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji.
Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Wraz z programem Kadry i Płace otrzymujesz:

Narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami firmy INFOR, aktualizację przy zmieniających się przepisach, 

współpracę z innymi modułami systemu, bezpieczny i pewny program, znakomitą pracę w sieci lokalnej i internetowej. 

Oszczędność czasu dzięki wielu operacjom wykonywanym automatycznie, szybki start z programem, co ułatwia przyjazny interfejs.

Funkcjonalność programu Kadry i Płace:

Przejrzyste i rozbudowane rejestry pracownicze ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób wpisanych w bazie,
 sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, 
możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy albo pracownika, 
opcja przypisywania pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt, 
opcja indywidualnych ustawień parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników, rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: 
zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych, ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP. 
Intuicyjne sporządzanie płac i zleceń: Możliwość sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: 

z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty, z opcją różnego zakresu składników na liście płac, 
z czytelnym definiowaniem okresów rozliczeniowych oraz skutków terminów wypłaty dla rozliczeń podatkowych i ZUS, 
możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników, 

obliczanie płac z opcją korekty (zmiany) przez użytkownika dokonanych wyliczeń, 
automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: 
kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne), wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyliczanie: 
a) dodatków za porę nocną, 
b) wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny,

c) wynagrodzenia za urlop (z rozróżnieniem składników stałych i zmiennych),

d) wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych i innych zasiłków 

(z uwzględnieniem różnych sposobów uwzględniania składników płacowych w podstawie zasiłków), z wyrównywaniem do wartości minimalnego wynagrodzenia.

Możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń, program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne,
(w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych),
oraz rachunki / faktury do nich, możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
możliwość sporządzania własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej, sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.

Zgodne z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozliczanie z ZUS i US:

Eksport dokumentów zgłoszeniowych do programu Płatnika, eksport deklaracji i raportów rozliczeniowych do programu Płatnika, 
uwzględnianie w eksporcie składek ZUS dla właścicieli, osób współoznaczających, wspólników, a także osób na urlopach wychowawczych oraz macierzyński, 
przygotowanie deklaracji i informacji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników / zleceniobiorców takich jak: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR. 
Otwarta komunikacja z innymi programami, eksport do Excela (albo innego arkusza kalkulacyjnego, dokumentu) 
wszelkich danych prezentowanych w programie w formie tabelarycznej w celu ich dalszej analizy lub obróbki, 
import danych z Programu Płace DOS firmy DGCS S.A. - przenosi dane osobowe pracowników, dane pracodawcy, 
definicje składników płacowych oraz list płac – przydane przy przechodzeniu z pracą z programu Płace DOS firmy DGCS S.A., 
import danych osobowych zarejestrowanych w bazie programu Płatnik – przydatne przy zakładaniu nowej bazy, 
import do bazy programu danych osobowych ( i nie tylko) zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym o określonej strukturze (lub pliku np .csv), 
export z bazy programu danych i zapisanie ich do arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze (lub pliku np .csv), 
z późniejszą możliwością przeniesienia tych danych do innej bazy programu INFOR SYSTEM Płace. 
Możliwość wprowadzania/rejestracji danych o obliczonych płacach jako zasilenie początkowe (bilans otwarcia) w trakcie okresu rozliczeniowego.